`Używamy plików "cookies" aby umożliwić przeglądanie naszej strony w jak najlepszej jakości. Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę "Cookies"

Polityka prywatności

Data publikacji: 08/05/2018

Dokładnie chronimy informacje, które posiadamy o Tobie, w tym Twoje dane osobowe ("Dane osobowe"), w szczególności jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo wrażliwych danych posiadaczy kart, które przetwarzamy i przesyłamy w Twoim imieniu, takich jak PAN, data ważności i CVV. DiPocket UK jest administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz. Jeśli chcesz skontaktować się z administratorem danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych na [email protected]

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane dla celów opisanych w tej umowie (włączając umożliwienie korzystania z usług DiPocket) oraz dla celów określonych przez prawo (włączając kwestie podatkowe i księgowe). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych, a także możliwość ich zmienienia lub poprawienia w jakimkolwiek momencie.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w celach określonych w niniejszej Umowie (w tym w celu świadczenia na rzecz klienta usługi oferowanej przez DiPocket), jak też w celach wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych i księgowych). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany (dokonania ich korekty) w dowolnym czasie.

Przetwarzane są głównie dane przekazane podczas procesu rejestracji. Przekazanie tych informacji jest zarówno wymogiem ustawowym, jak i koniecznym, abyśmy mogli zawrzeć Umowę. Przekazanie przez klienta Danych Osobowych na rzecz DiPocket jest dobrowolne. Niedostarczenie niezbędnych informacji i dokumentów spowoduje, że DiPocket nie będzie mógł wykonywać usług określonych w Umowie. Użytkownik ma prawo poprosić DiPocket lub kogokolwiek, kto przetwarza Dane Osobowe użytkownika w imieniu DiPocket, o ograniczenie przetwarzania lub usunięcie Danych Osobowych, a my rozpatrzymy prośbę w świetle naszych uzasadnionych interesów. W przypadku otrzymania prośby o usunięcie Danych Osobowych w imieniu osoby niepełnoletniej, dołożymy wszelkich starań, aby rozważyć wpływ na taką osobę niepełnoletnią każdej decyzji, jaką podejmiemy.

Użytkownik ma również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, pod warunkiem, że są one przetwarzane w oparciu o interes publiczny lub nasze uzasadnione interesy. Ponadto, użytkownik może również poprosić nas o przekazanie swoich Danych Osobowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego, do dalszego udostępniania innym administratorom danych lub do udostępnienia tych danych stronom trzecim w celu ich wykorzystania, zgodnie ze swoją dyspozycją.

Użytkownik, który udzielił DiPocket wyraźnej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, może również wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych, które miało miejsce przed dokonaniem wycofania.

Jeśli użytkownik stwierdzi, że jego prawa i wolności zostały w jakikolwiek sposób naruszone, ma prawo złożyć formalną skargę do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce. Wykorzystywane przez nas Dane Osobowe pojawiają się w związku z używaniem przez użytkownika Aplikacji i mogą obejmować informacje o płatnościach dokonywanych lub otrzymywanych przez użytkownika. Informacje mogą również pochodzić z innych kontaktów użytkownika z DiPocket, na przykład kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz, jeśli będzie to zgodne z przepisami prawa, od osób trzecich, takich jak posiadacze kont współdzielonych, biura informacji kredytowej (które mogą weryfikować Dane Osobowe w innych bazach danych – zarówno publicznych, jak i prywatnych – do których mają dostęp) lub instytucji zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych.

Za zgodą użytkownika, możemy również monitorować i rejestrować jego rozmowy telefoniczne z DiPocket oraz rejestrować obraz lub nagranie video podczas rozmowy. Zapis takich rozmów będziemy wykorzystywać dla celów zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania oszustwom, sprawdzenia wydanych przez użytkownika dyspozycji, a także w celach szkoleniowych i do podnoszenia jakości usług.

Jeżeli użytkownik przekaże nam Dane Osobowe dotyczące innych osób, które to Dane będziemy wykorzystywać na potrzeby świadczenia usług, wówczas użytkownik potwierdza, że (i) jest mu wiadome, iż osoby te zgadzają się na przechowywanie i wykorzystywanie przez nas takich danych, lub że (ii) przekazał osobom, o których mowa, wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Użycie cookies i innych metod gromadzenia informacji

Aplikacja nie wykorzystuje cookies ani podobnych technologii. Przeznaczona dla klientów strona internetowa DiPocket wykorzystuje pliki cookies ("Cookies") i po pierwszym otwarciu tej strony użytkownik jest proszony o zapoznanie się z Polityką DiPocket w zakresie Cookies i zaakceptowanie jej.

Wykorzystanie pewnych funkcjonalności (na przykład dokonywanie przelewów do osób figurujących na liście kontaktów użytkownika) będzie wymagało dostępu do danych na urządzeniu użytkownika. Działanie innych funkcjonalności będzie wymagało użycia elementów urządzenia użytkownika (na przykład aparatu fotograficznego w celu wykonania sobie zdjęcia lub zeskanowania dokumentów). Wykorzystując taką funkcjonalność, użytkownik zgadza się na dostęp Aplikacji do jego urządzenia i danych. Przed każdym uzyskaniem przez Aplikację dostępu do urządzenia lub danych użytkownika, użytkownik jest o tym informowany. Ponieważ taka funkcjonalność stanowi część naszych usług i jest niezbędna do działania Aplikacji, nie przewidujemy jej opcjonalnego ograniczenia, a jeżeli użytkownik dokona takiego ograniczenia poprzez ustawienia prywatności na swoim urządzeniu mobilnym, będzie to miało istotny niekorzystny wpływ na działanie funkcjonalności Aplikacji i może uniemożliwić wykonywanie pewnych transakcji lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Aplikacji.

Użycie danych lokalizacyjnych

Niektóre usługi korzystają z danych lokalizacyjnych wysyłanych z urządzenia mobilnego użytkownika, co w szczególności obejmuje raportowanie szczegółów transakcji (pozwalające ustalić, gdzie użytkownik się znajdował w trakcie dokonywania określonej transakcji) oraz usługi zapobiegania nadużyciom finansowym. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z danej usługi w trakcie instalacji Aplikacji lub w dowolnym późniejszym czasie poprzez zmianę odpowiednich ustawień na swoim urządzeniu mobilnym, to tym samym wyraża zgodę na transmisję, gromadzenie, utrzymywanie, przetwarzanie, przeszukiwanie i wykorzystanie jego danych lokalizacyjnych przez DiPocket, naszych partnerów i licencjobiorców w celu świadczenia i doskonalenia usług wykorzystujących dane lokalizacyjne. Powyższą zgodę użytkownik może cofnąć w dowolnym czasie, wyłączając usługi lokalizacyjne w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego. Wyłączenie usług lokalizacyjnych może skutkować ograniczeniem lub zablokowaniem pewnych funkcjonalności Aplikacji.

Sposób wykorzystywania Danych Osobowych

Wykorzystujemy Danych w celu zapewniania bezpieczeństwa, weryfikacji tożsamości i kontaktów z klientem, a także w celu spełnienia wymogów prawa.

W szczególności, jeśli jest to zgodne z obowiązującym prawem, DiPocket oraz inne spółki Grupy DiPocket mogą wykorzystywać Dane do:

 • przeprowadzania wymaganych prawem kontroli oraz wypełniania obowiązków wobec organów nadzoru,
 • zapobiegania i wykrywania oszustw, przypadków prania pieniędzy i innych przestępstw (na przykład kradzieży tożsamości),
 • sprawdzania, czy użytkownik znajduje się w kraju i w lokalizacji, w której dokonywana jest płatność z jego rachunku w przypadkach, w których uznamy to za istotne w celu zapobieżenia oszustwu na szkodę rachunku; dokonujemy tego wykorzystując usługi lokalizacyjne telefonu komórkowego użytkownika,
 • zarządzania rachunkiem użytkownika prowadzonym przez nas lub przez inne spółki Grupy DiPocket,
 • informowania użytkownika o produktach i usługach (także oferowanych przez inne podmioty), które mogą go zainteresować,
 • rozwijania i ulepszania naszych usług w drodze oceny i analizy Danych, co obejmuje scoring kredytowy i/lub behawioralny, analizy rynkowe i produktowe oraz badania rynkowe.

Nigdy bez zgody użytkownika nie przekazujemy Danych Osobowych podmiotom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu możemy przekazywać Dane

Zachowujemy poufność Danych Osobowych, lecz możemy je przekazywać innym podmiotom (które również są zobowiązane do ich ochrony i zachowania poufności), jeżeli ciąży na nas taki obowiązek lub jest to konieczne w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika, lub w innych zgodnych z prawem celach biznesowych, co nie narusza praw użytkownika. Powołując się na ‘zgodnych z prawem celów biznesowych’ jako uzasadnienie przetwarzania przez nas Danych Osobowych, przeprowadzamy ocenę zgodności z prawem (ang. Legitimate Interests Assessment) i zachowujemy jej wyniki.

W szczególności, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przekazywać Dane:

 • innym spółkom Grupy DiPocket,
 • naszym partnerom, z którymi możemy dostarczać oferty łączone lub których oferta może stanowić uzupełnienie naszej oferty, po wyrażeniu przez użytkownika wyraźnej zgody,
 • naszym dostawcom usług i agentom (w tym ich podwykonawcom),
 • dostawcom usług przetwarzania płatności oraz innym podmiotom współpracującym z nami przy przetwarzaniu płatności i/lub świadczeniu usług na rzecz użytkownika. Korzystając z Aplikacji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas Danych poza granicami Polski, na terenie Unii Europejskiej lub poza jej obszarem, pod warunkiem że będziemy przestrzegać właściwych przepisów prawa, działając pod nadzorem brytyjskiego Urzędu ds. Regulacji Działalności Finansowej,
 • każdemu podmiotowi, na rzecz którego dokonujemy lub możemy dokonać przeniesienia naszych praw i obowiązków z tytułu niniejszej Umowy,
 • brytyjskim i zagranicznym organom nadzoru i administracji publicznej w związku z ich obowiązkami (m.in. w zakresie zapobiegania przestępstwom) − na przykład sposób dokonywania pewnych płatności umożliwia organowi nadzoru lub administracji dostęp do szczegółowych danych na temat płatności (w tym informacji o jej innych stronach). Poprzez złożenie dyspozycji dokonania płatności użytkownik wyraża zgodę − w imieniu własnym oraz innych osób będących stronami płatności − na przekazywanie Danych Osobowych takim organom,
 • instytucjom zajmującym się zwalczaniem nadużyć finansowych. W szczególności, będziemy informować takie instytucje o każdym wypadku przekazania nam przez użytkownika Danych fałszywych lub mających na celu oszustwo. Instytucje takie udzielą również innym organizacjom (w Wielkiej Brytanii, Polsce lub innych krajach), w tym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów prawa, dostęp do Danych Osobowych w celu zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych, przypadków prania pieniędzy lub innych przestępstw. O szczegóły dotyczące instytucji zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych, którym przekazujemy Dane Osobowe, można się do nas zwrócić, pisząc na adres [email protected],
 • biurom informacji kredytowej. Biura informacji kredytowej mogą wykorzystywać Dane Osobowe na potrzeby analiz statystycznych, testowania i rozwijania obecnej i przyszłej oferty produktów i usług. Biura informacji kredytowej będą przechowywać ewidencję naszych zapytań, a ewidencja ta może być wykorzystywana również przez inne organizacje przy podejmowaniu decyzji dotyczących użytkownika. Aby nie wpłynąć na zdolność kredytową użytkownika, będziemy składać jedynie neutralne (punktowo) zapytania, chyba że użytkownik wyraźnie potwierdzi, że chciałby złożyć wniosek o udzielenie kredytu przez DiPocket, lub za naszym pośrednictwem. Zapytanie neutralne to pytanie zadane w celach innych niż w związku z udzieleniem kredytu. Nie może ono wpłynąć na rating kredytowy użytkownika ani ocenę punktową (ang. score) przy ubieganiu się o kredyt. Jest ono niewidoczne dla wszystkich kredytodawców poza tym, który złożył dane zapytanie. Zapytanie takie jest odnotowywane w raporcie historii kredytowej użytkownika, więc użytkownik dowiaduje się, że zostało złożone, lecz nie ma ono wpływu na jego rating kredytowy ani ocenę punktową przy ubieganiu się o kredyt,
 • dowolnej osobie trzeciej, po restrukturyzacji, sprzedaży lub przejęciu którejkolwiek spółki Grupy DiPocket, pod warunkiem że taka osoba trzecia będzie wykorzystywać Dane Osobowe w tym samym celu, w jakim pierwotnie zostały one nam przekazane i/lub były przez nas wykorzystywane.

Przekazywanie Danych Osobowych zagranicę

Możemy przetwarzać Dane Osobowe w innych krajach, wewnątrz lub poza Unią Europejską, pod warunkiem, że przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji oraz pod nadzorem FCA. W przypadku, gdy udostępniamy Dane Osobowe organizacjom w innym kraju (w tym poza EOG), upewniamy się, że wyrażają zgodę na stosowanie takiego samego poziomu ochrony, jak stosowany przez nas (w tym celu podejmiemy niezbędne kroki prawne w celu zapewnienia, że taki transfer Danych jest zgodny z prawem). Jeśli nie jest to możliwe - na przykład, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia Danych Osobowych – dołożymy wszelkich starań, aby udostępnianie Danych było zgodne z prawem.

Jeżeli mamy podstawy, by sądzić, że użytkownik ma obowiązek zadeklarować osiągnięty dochód lub podlega obowiązkowi podatkowemu w innym kraju, możemy być zmuszeni do przekazania informacji o rachunku użytkownika właściwym organom podatkowym, czy to bezpośrednio czy za pośrednictwem miejscowego organu podatkowego, który będzie mógł przekazać takie informacje właściwym organom podatkowym za granicą. Jeżeli w tym celu będziemy musieli zażądać od użytkownika dodatkowych dokumentów lub informacji, użytkownik będzie zobowiązany je przekazać. W przeciwnym razie będziemy mogli zamknąć rachunek użytkownika lub, jeżeli z mocy przepisów ustawowych lub regulacyjnych będziemy do tego zobowiązani, będziemy mogli potrącić określone kwoty z płatności dokonanych na rachunek użytkownika i przekazać je właściwym organom podatkowym.

Wymóg aktualizacji danych osobowych

W celu przestrzegania prawa i dla własnego bezpieczeństwa, istotne jest, aby użytkownik informował nas o zmianach swoich danych do kontaktów oraz wszelkich innych istotnych dla nas zmianach (dotyczących adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego czy adresu poczty elektronicznej).

Jeśli nie będziesz ich aktualizować, może to mieć wpływ na uprawnienia do Twojego konta, produkty i usługi, które możemy Ci zaoferować, lub sposób ich działania.

Po wysłaniu do Ciebie wiadomości za pomocą ostatnich zapisanych danych kontaktowych, które nam przekazałeś, przyjmujemy, że wiadomość została otrzymana (nawet jeśli nie są to już Twoje aktualna dane kontaktowe). Obowiązkiem użytkownika jest zwracać uwagę na e-maile, powiadomienia w Aplikacji lub inne wiadomości od nas.

Kontakt z klientem

DiPocket przesyła użytkownikowi wiadomości w formie zawiadomień w ramach aplikacji, wiadomości tekstowych, wiadomości przekazywanych pocztą elektroniczną lub za pomocą innych metod przesyłania danych cyfrowych. Wiadomości te mogą zawierać:

 • niezobowiązujące sugestie pomocne przy zarządzaniu rachunkiem,
 • wiadomości, do przesłania których jesteśmy zobowiązani na mocy stosownych przepisów, takie jak zmiany w Umowie, lub
 • informacje marketingowe o produktach i usługach (także oferowanych przez inne podmioty), które mogą użytkownika zainteresować. W dowolnym czasie użytkownik może zwrócić się do nas o zaprzestanie lub rozpoczęcie przesyłania wiadomości marketingowych poprzez zmianę ustawień w Aplikacji.

Pewne informacje, zawiadomienia i wyciągi będziemy użytkownikowi przekazywać pocztą elektroniczną na wyraźne życzenie, zgodnie z przepisami Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 873, z późn. zm.) oraz Ustawy z 10 września 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 10 września 2015 r.).

Pobierz Mobilną Aplikację DiPocket

Zarządzaj swoimi finansami w prosty i tani sposób, gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz