`Używamy plików "cookies" aby umożliwić przeglądanie naszej strony w jak najlepszej jakości. Przeglądając stronę akceptujesz naszą Politykę "Cookies"

Polityka prywatności

Data publikacji: 22/06/2022

Dokładnie chronimy informacje, które posiadamy o Tobie, w tym Twoje dane osobowe ("Dane osobowe"), w szczególności jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo wrażliwych danych posiadaczy kart, które przetwarzamy i przesyłamy w Twoim imieniu, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres, adres email, numer telefonu, wizerunek twarzy, nagranie połączenie wideo, numer dokumentu tożsamości oraz kopia dokumentu, dane transakcji, numer PAN, datę ważności karty, numer CVV, numer konta, adres IP, narodowość, zatrudnienie, sprawowana funkcja publiczna, inne stosowne dane wymagane prawnie zgodnie z ustawodawstwem o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. DiPocket jest administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz. Jeśli chcesz skontaktować się z nami we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pisząc na adres: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane dla celów opisanych w tej Umowie, w tym wymagań kontraktowych, w celu umożliwienie korzystania z Usług np. do produkcji kart używanych z Kontem oraz do komunikacji związanej z Kontem, dla celów związanych z naszymi prawami lub obowiązkami prawnymi (w tym kwestiami związanymi z podatkami lub księgowością, lub w celu wykrywania oszustw i prania pieniędzy, oraz dla celów marketingowych pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych, a także możliwość ich zmienienia lub poprawienia w jakimkolwiek momencie.

Będziemy przetwarzać Dane przekazane podczas procesu rejestracji. Przekazanie tych informacji podczas procesu rejestracji jest zarówno wymogiem ustawowym, jak i koniecznym, abyśmy mogli zawrzeć Umowę. Przekazanie Danych osobowych jest dobrowolne; w przypadku niedostarczenia niezbędnych informacji i dokumentów, nie będziemy mogli wykonywać naszych Usług. Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych osobowych, a jeśli wyrazisz takie żądanie, znajdzie ono zastosowanie również w stosunku do stron trzecich, które przetwarzają Dane osobowe w naszym imieniu, a my rozpatrzymy prośbę w świetle naszych uzasadnionych interesów. W przypadku otrzymania żądania o usunięcie Danych osobowych w imieniu osoby niepełnoletniej, dołożymy wszelkiej staranności, aby rozważyć wpływ na taką osobę niepełnoletnią wszelkich decyzji, jakie podejmiemy.

Masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych, chyba że są one przetwarzane w oparciu o interes publiczny lub nasze uzasadnione interesy. Ponadto, możesz również poprosić nas o przekazanie swoich Danych osobowych w formie nadającej się do odczytu maszynowego, do dalszego udostępniania innym administratorom danych lub do udostępnienia tych danych stronom trzecim w celu ich wykorzystania, zgodnie ze swoją dyspozycją.

W przypadku udzielenia nam wyraźnej zgody na przetwarzanie Danych osobowych, taka zgoda może również zostać wycofana w dowolnym momencie, kontaktując się z nami na adres [email protected] Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych, które miało miejsce przed dokonaniem wycofania.

Jeśli stwierdzisz, że Twoje prawa i wolności zostały w jakikolwiek sposób naruszone, powinien zgłosić ten fakt to nas, abyśmy jak najszybciej mogli podjąć działania w celu usunięcia takiej sytuacji. Wykorzystywane przez nas Dane osobowe związane są także z używaniem Karty, włączając w to informacje o płatnościach dokonywanych lub otrzymywanych oraz z innych Twoich kontaktów z nami, na przykład za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz, jeśli będzie to zgodne z przepisami prawa, od osób trzecich, takich jak posiadacze kont współdzielonych, biura informacji kredytowej (które mogą weryfikować Dane osobowe w innych bazach danych – zarówno publicznych, jak i prywatnych – do których mają dostęp) lub instytucji zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych.

Za wyraźną zgodą możemy również monitorować i rejestrować jego rozmowy telefoniczne z nami oraz rejestrować obraz lub nagranie wideo podczas rozmowy. Zapis takich rozmów będziemy wykorzystywać dla celów zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania oszustwom, sprawdzenia wydanych dyspozycji, a także w celach szkoleniowych i do podnoszenia jakości usług.

Jeżeli Użytkownik przekaże nam Dane osobowe dotyczące innych osób, w tym nieletnich, które to Dane będziemy wykorzystywać na potrzeby świadczenia Usług, wówczas Użytkownik potwierdza, że (i) upewnił się, iż osoby te zgadzają się na przechowywanie i wykorzystywanie przez nas takich Danych, oraz że (ii) przekazał takim osobom wszystkie informacje znajdujące się w niniejszej polityce dotyczące przetwarzania Danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Jeśli anulujesz rejestrację lub odrzucimy rejestrację Użytkownika, bądź zdecydujesz się jej nie kontynuować, będziemy przechowywać Dane osobowe tak długo, jak będzie to dozwolone na mocy obowiązującego prawa i do uzasadnionych celów biznesowych, aby zapobiec oszustwom i innym przestępstwom finansowym oraz z innych powodów prawnych i regulacyjnych:

 • zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Republiki Litewskiej, dane rejestrowe, kopie dokumentów tożsamości, dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego, dane identyfikacyjne beneficjenta, bezpośrednie transmisje wideo/nagrania z bezpośredniej transmisji wideo, inne dane otrzymane w momencie ustalania Twojej tożsamości oraz dokumentację rachunku i/lub umowy (oryginały dokumentów), a także dokumenty potwierdzające operację pieniężną lub transakcję oraz dane lub inne prawnie wiążące dokumenty i dane związane z realizacją operacji pieniężnych lub zawarciem transakcji, będą przechowywane przez 8 lat od daty zakończenia transakcji lub relacji biznesowych z Tobą;
 • zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Republiki Litewskiej, korespondencja z Tobą będzie przechowywana przez 5 lat od daty zakończenia transakcji lub zerwania z Tobą stosunków gospodarczych;
 • terminy składowania mogą zostać dodatkowo wydłużone o maksymalnie kolejne dwa lata na podstawie uzasadnionego polecenia właściwego organu.

Jeśli Dane osobowe nie są już wymagane z wyżej wymienionych powodów, zostaną one usunięte.

Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie, czy Twoje Dane osobowe są przetwarzane przez nas, może poprosić o bezpłatną kopię takich danych, wysyłając żądanie na adres [email protected]

Zgodnie z art. 13.2 (d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679), masz również prawo do złożenia skargi do krajowego organu ochrony danych.

Sposób wykorzystywania Danych osobowych

Wykorzystujemy Dane w celu zapewniania bezpieczeństwa, weryfikacji tożsamości i kontaktów z Użytkownikami, a także w celu spełnienia wymogów prawa.

W szczególności, jeśli jest to zgodne z obowiązującym prawem, DiPocket i inne spółki z Grupy DiPocket mogą wykorzystywać Dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów, w tym:

 • przeprowadzania wymaganych prawem kontroli oraz wypełniania obowiązków wobec organów nadzoru;
 • zapobiegania i wykrywania oszustw, przypadków prania pieniędzy i innych przestępstw (na przykład kradzieży tożsamości);
 • informowania o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować (direct marketing) – w takim przypadku dostarczymy Ci informacji, jak powiadomić o rezygnacji z otrzymywania takiej komunikacji i uszanujemy Twój wybór;
 • rozwijania i ulepszania naszych usług w drodze oceny i analizy Danych, co obejmuje scoring kredytowy i/lub behawioralny, analizy rynkowe i produktowe oraz badania rynkowe.

Nigdy bez zgody Użytkownika nie przekazujemy Danych osobowych podmiotom trzecim na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu możemy przekazywać Dane

Zachowujemy poufność Danych osobowych, lecz możemy je przekazywać innym podmiotom (które również są zobowiązane do ich ochrony i zachowania poufności), jeżeli ciąży na nas taki obowiązek lub jest to konieczne w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika, lub w innych zgodnych z prawem celach biznesowych, co nie narusza praw użytkownika. Powołując się na ‘zgodnych z prawem celów biznesowych’ jako uzasadnienie przetwarzania przez nas Danych osobowych, przeprowadzamy ocenę zgodności z prawem (ang. Legitimate Interests Assessment) i zachowujemy jej wyniki.

W szczególności, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przekazywać Dane:

 • innym spółkom Grupy DiPocket, w tym w celu wykonania zobowiązania w zakresie identyfikacji Twojej tożsamości;
 • naszym dostawcom usług i agentom (w tym ich podwykonawcom), takim jak dostawca centrum danych, procesora kart, biura kart (w przypadku wydania karty plastikowej), dostawcom usług wysyłania powiadomień SMS;
 • innym stronom trzecim (łącznie z ich podwykonawcami), którzy wykonują część usług lub pomagają realizować transakcje, takie jak Mastercard i nasze banki partnerskie w EOG, które między innymi przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa środków;
 • każdemu podmiotowi, na rzecz którego dokonujemy lub możemy dokonać przeniesienia naszych praw i obowiązków z tytułu niniejszej Umowy;
 • litewskim lub innym organom nadzoru i administracji publicznej w związku z ich obowiązkami (m.in. w zakresie zapobiegania przestępstwom) − na przykład sposób dokonywania pewnych płatności umożliwia organowi nadzoru lub administracji dostęp do szczegółowych danych na temat płatności (w tym informacji o jej innych stronach). Poprzez złożenie dyspozycji dokonania płatności Użytkownik wyraża zgodę − w imieniu własnym oraz innych osób będących stronami płatności − na przekazywanie Danych osobowych takim organom;
 • instytucjom zajmującym się zwalczaniem nadużyć finansowych, w szczególności będziemy informować takie instytucje o każdym wypadku przekazania nam Danych fałszywych lub mających na celu oszustwo. Instytucje takie udzielą również innym organizacjom (na terenie Litwy lub innych krajów), w tym organom odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów prawa, dostęp do Danych osobowych w celu zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych, przypadków prania pieniędzy lub innych przestępstw. O szczegóły dotyczące instytucji zajmujących się zwalczaniem nadużyć finansowych, którym przekazujemy Dane osobowe, można się do nas zwrócić, pisząc na adrses [email protected];
 • dowolnej osobie trzeciej, po restrukturyzacji, sprzedaży lub przejęciu którejkolwiek spółki Grupy DiPocket, pod warunkiem, że taka osoba trzecia będzie wykorzystywać Dane osobowe w tym samym celu, w jakim pierwotnie zostały one nam przekazane i/lub były przez nas wykorzystywane.

Przekazywanie Danych osobowych za granicę

Możemy przetwarzać Dane osobowe w innych krajach, wewnątrz lub poza Unią Europejską, pod warunkiem, że przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji. W przypadku, gdy udostępniamy Dane osobowe organizacjom spoza EOG, upewniamy się, że wyrażają zgodę na stosowanie takiego samego poziomu ochrony, jak stosowany przez nas. Korzystamy z mechanizmów prawnych, takich jak standardowe klauzule umowne, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (2016/679) art. 46 w celu realizacji transgranicznego przenoszenia Twoich danych osobowych; lub wdrażamy środki bezpieczeństwa, takie jak anonimizacja danych przed transgranicznym transferem danych. W przypadku pytań dotyczących środków zabezpieczających przesyłanie danych poza UE prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Open-Banking

Prześlemy dane do każdego podmiotu, który zostanie upoważniony przez Użytkownika do udostępniania informacji o swoim koncie, pod warunkiem, że są one wymienione jako odpowiednio upoważniony podmiot w momencie złożenia takiego zlecenia. Będziemy polegać na instrukcjach Użytkownika w stosunku do stron trzecich, aby uzyskać od nas dostęp do informacji o koncie Użytkownika jako dowód wyrażonej zgody na udostępnienie danych Użytkownika.

Wymóg aktualizacji Danych osobowych

Musisz niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich danych i okolicznościach, które uległy zmianie w odniesieniu do danych określonych w Umowie lub w przekazanych nam dokumentach (np. zmiany danych osobowych lub kontaktowych, miejsca zamieszkania lub rezydencji podatkowej, utrata lub kradzież lub inny powód zmiany dokumentu tożsamości), a także wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wypełnienie przez Ciebie zobowiązań wobec nas (np. rozpoczęcie postępowania upadłościowego osoby fizycznej). Możemy zażądać udokumentowanych dowodów zmian, które musisz przedstawić. Obowiązek powiadamiania obowiązuje również wtedy, gdy powyższe zmiany zostały podane do wiadomości publicznej (np. zarejestrowane w rejestrach publicznych lub opublikowane w środkach masowego przekazu). W przypadku niewywiązania się z obowiązku powiadomienia, DiPocket ma prawo przyjąć prawidłowość danych, którymi dysponuje DiPocket, chyba że w jurysdykcji miejsca zamieszkania użytkownika postanowiono inaczej.

Zawiadomienia i wymiana informacji

O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, każde powiadomienie przekazane przez DiPocket należy uznać za otrzymane, jeśli zostało wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Aplikacji lub innych środków komunikacji elektronicznej w dniu technicznej wysyłki. Możemy przekazywać Ci wszelkie informacje drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej, Aplikacji, poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. Jesteśmy uprawnieni do korzystania z usług stron trzecich w celu przetwarzania lub dostarczania elektronicznych powiadomień i informacji.

Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem i/lub niniejszą Umową masz prawo wypowiedzieć Umowę, wyślij powiadomienie o wypowiedzeniu na adres [email protected]

O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, każde powiadomienie przekazane przez DiPocket należy uznać za otrzymane, jeśli zostało wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Aplikacji lub innych środków komunikacji elektronicznej, w dniu technicznej wysyłki.

Unikalny Identyfikator Użytkownika

Unikalny Identyfikator Użytkownika to numer telefonu komórkowego. Ważne jest, abyś go zawsze u nas aktualizował, ponieważ możemy go użyć do zweryfikowania, czy to Ty, kiedy dokonujesz transakcji lub uzyskujesz dostęp do swoich danych osobowych.

Numer telefonu komórkowego jest również używany przez innych Użytkowników w systemach DiPocket do przesyłania lub żądania środków do i od Ciebie.

Pobierz Mobilną Aplikację DiPocket

Zarządzaj swoimi finansami w prosty i tani sposób, gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz

Szukasz rozwiązań płatniczych
dla firm?

Kliknij tu